KONKURS  GALERIA
 
Menu,
Menu, 227

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

COMPO SANA® Uniwersalne Podłoże Super Lekkie

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Organizatorem Konkursu COMPO SANA® Uniwersalne Podłoże Super Lekkie („Konkurs”) jest COMPO Polska Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą przy pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.

2.      Konkurs organizowany jest w oparciu o niniejszy regulamin („Regulamin”).

3.      Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski („Uczestnik”), która spełni wszystkie warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie.

4.      Konkurs rozpoczyna się 01.01.2013 roku i kończy 30.09.2013 roku.

5.      Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który będzie równocześnie Administratorem tych danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy mają prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.      Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

a.      Etap 1: trwa od dnia 01.01.2013 do dnia 29.06.2013

b.      Etap 2: trwa od dnia 30.06.2013 do dnia 30.09.2013

2.      Aby wziąć udział w konkursie należy:

a.      Zakupić podłoże COMPO SANA® Uniwersalne Podłoże Super Lekkie („Produkt”) zawierające promocyjną etykietę wraz z promocyjnym kodem

b.      Wykonać ciekawe zdjęcie z widocznym użyciem Produktu („Praca konkursowa”)

c.      Wypełnić formularz na stronie internetowej www.compo.pl/promocje, podając kod promocyjny z etykiety na Produkcie, swoje dane osobowe i adresowe, oraz przesłać wykonaną Pracę konkursową poprzez powyższą stronę internetową.

d.      Uczestnik zobowiązany jest dodatkowo potwierdzić znajomość i akceptację Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie stosownych pól na stronie internetowej.

3.      Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonać w terminie od godziny 00:00 dnia 01.01.2013 do godziny 23:59 dnia 30.09.2013.

4.      Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu/dowodów zakupu Produktów objętych Konkursem (paragon fiskalny, faktura VAT) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, z warunkiem, że data i godzina na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż data i godzina dokonania zgłoszenia w Konkursie.

§3

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1.      W Konkursie do wygrania są następujące nagrody:

a.      Dwie nagrody I stopnia: Skuter

b.      Dwie nagrody II stopnia: Tablet Samsung

c.      Dwie nagrody III stopnia: Lekki rower

2.      Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja konkursowa. Komisja konkursowa w każdym z dwóch etapów wybierze trzy najciekawsze Prace konkursowe, a autorzy tych prac zostaną nagrodzeni nagrodami. Wybór prac konkursowych, które zostaną nagrodzone odbędzie się  w Etapie 1 dnia 30.06.2013r, a w Etapie 2 dnia 30.10.2013.

3.      Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na stronie internetowej www.superlekkie.pl w dniu 01.08.2013 w 1 Etapie oraz 04.11.2013 w 3 Etapie, a zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i o sposobie oraz miejscu odbioru nagrody pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.

4.      Zwycięzcy zobowiązani są odebrać nagrodę w ciągu 10 dni od powiadomienia o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, chyba że przed upływem tego terminu zwycięzca poinformował Organizatora o niemożności odbioru nagrody w terminie i uzgodniony z nim został inny termin odbioru nagrody, nie dłuższy jednak niż 30 dni od powiadomienia o zwycięstwie.

5.      Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych i zwróconych nagród.

6.      Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której Uczestnik jest uprawniony.

7.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

8.      Podatek od nagród odprowadza Organizator.

9.      Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny. Nagrody posiadają gwarancje producenta.

 

§4

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej do dnia 30.06.2013 dla pierwszego etapu i 30.09.2013 dla drugiego etapu roku na adres siedziby Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej przesłane pocztą na adres siedziby Organizatora.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec przedłużeniu na dalszy czas określony. Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestnika o przedłużeniu terminu rozpoznawania reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Każdy Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.      Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.compo.pl/promocje, www.superlekkie.pl oraz w siedzibie Organizatora.

3.      Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich  do przesłanej Pracy konkursowej oraz wyraża zgodę na jej bezpłatną publikację na stronie internetowej Organizatora oraz bezpłatne wykorzystanie jej przez Organizatora w celach promocyjnych.

4.      Komisja ma prawo do nie przyjęcia zgłoszenia Uczestnika, którego Praca konkursowa będzie ukazywała treści ogólnie uznane za obraźliwe lub naruszające prawa autorskie osób trzecich.

5.      Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
OK